Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 4
Lượt truy cập: 62382

Biên bản họp đại hội đồng cổ đồng

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty Cổ phần Môi trường và 

Công trình đô thị Hưng Yên
 

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2020. - Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty. I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự: 

- Đ/c Nguyễn Đức Tải - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty. 

Các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc cổ phần hóa của Tỉnh tại công ty, các đồng chí lãnh đạo các sở của Tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố; các chuyên viên công ty Cổ phần chứng khoán Hoàng Gia-Đơn vị tư vấn; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, các cổ đông công ty cổ phần Môi trường và Công trình độ thị Hưng Yên. 

2. Tính hợp pháp của Đại hội

 Đại hội đã nghe ông Phạm Minh Thanh- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: 

- Tổng số cổ phần của Công ty: 15.113.472 cổ phần 

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 311 cổ đông đại diện cho 15.092.872 cổ phần (chiếm 99,86%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. 

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu 

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký. Cụ thể như sau: 

Đoàn Chủ tịch: 03 người

- Ông Trần Công Đức - Chủ tọa; - Ông Vũ Đức Minh - Thành viên; - Ông Phạm Thị Vân Anh - Thành viên.

Ban Thư ký: 02 người

- Phạm Thị Thu Lan - Trưởng ban. - Ông Đào Trường Giang - Thành viên 

Ban kiểm phiếu: 03 người

- Ông Tạ Minh Trang - Trưởng ban. - Ông Đỗ Trọng Hợp - Thành viên; - Ông Lương Thế Trượng - Thành viên.

4. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc 

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Vân Anh– Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình và Quy chế làm việc đại hội . 

Đại hội đã thống nhất nội dung Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội thành lập.

Tổng số biểu quyết: 

Tán thành : 100 %

Không tán thành :0 %. 

Ý kiến khác : 0 %

5. Báo cáo tóm tắt quá trình Cổ phần hóa

 Đại hội đã nghe ông Trần Công Đức - Đại diện phần vốn Nhà nước công bố quyết định cổ phần hóa; Nghị quyết của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần; Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa . 

II. TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI 

1. Ông Vũ Đức Minh – Đoàn chủ tịch, trình bày Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần. 

Ý kiến tham luận của Cổ đông: Không. 

2. Ông Tạ Minh Trang - Trưởng ban bầu cử: Đọc quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. 

Tổng số biểu quyết: 

Tán thành : 100 %.

Không tán thành 10 %. 

Ý kiến khác : 0%

3. Ông Tạ Minh Trang - Trưởng ban bầu cử – Đọc và thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau: 

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 thành viên - Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 

: 05 năm - Danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT: 

+ Ông Trần Công Đức; + Ông Vũ Đức Minh; + Bà Phạm Thị Vân Anh; + Ông Đào Trường Giang; + Ông Tạ Văn Hoan. 

Tổng số biểu quyết: 

Tán thành  : 100 %

Không tán thành 10 %.

Ý kiến khác : 0%

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên

- Nhiệm kỳ Ban kiểm soát : 05 năm

- Danh sách các ứng viên bầu vào BKS:

+ Bà Phạm Thị Thu Lan;

+ Ông Phạm Minh Thanh; 

+ Bà Trần Thị Lý.

Tổng số biểu quyết: 

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %. 

Ý kiến khác : 0%

4. Bà Phạm Thị Vân Anh – Đoàn chủ tịch: Trình bày Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh 5 năm

Tổng số biểu quyết: 

Tán thành : 100 %.

Không tán thành 10 %.

Ý kiến khác : 0%

5. Bà Phạm Thị Vân Anh – Đoàn chủ tịch – Trình bày Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 

Tổng số biểu quyết: 

Tán thành : 100%.

Không tán thành 10%. 

Ý kiến khác :0 %

6. Bà Phạm Thị Vân Anh – Đoàn chủ tịch – Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 

Tổng số biểu quyết: 

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %. 

Ý kiến khác : 0%

III. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI 

1. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị: Danh sách thành viên HĐQT sau khi được Đại hội bầu như sau: 

- Ông Trần Công Đức - Chủ tịch HĐQT;

- Ông Vũ Đức Minh - Thành viên HĐQT;

- Bà Phạm Thị Vân Anh - Thành viên HĐQT;

- Ông Đào Trường Giang - Thành viên HĐQT;

- Ông Tạ Văn Hoan - Thành viên HĐQT; 

2. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát: Danh sách thành viên BKS sau khi được Đại hội bầu như sau: 

- Bà Phạm Thị Thu Lan - Trưởng BKS.

- Ông Phạm Minh Thanh - Thành viên BKS;

- Bà Trần Thị Lý - Thành viên BKS; 

Tổng số biểu quyết: Tán thành : 100%

Không tán thành : 0 %.

Ý kiến khác : 0% 

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP 1. Bà Phạm Thị Thu Lan - Trưởng ban Thư ký- Đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập. 

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %.

Không tán thành :0 %. 

Ý kiến khác : 0 %

2. Bà Phạm Thị Thu Lan - Trưởng ban Thư ký - Đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập. 

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành :0 %. 

Ý kiến khác : 0%

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Trần Công Đức -Chủ tọa:

Phát biểu bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2020. 

ĐOÀN CHỦ TỊCH 

 

THƯ KÝ 

 

 

Tải file PDF: