Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 5
Lượt truy cập: 62384

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Hưng Yên

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.pdf

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.pdf

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.pdf

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/Tờ trình Về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.pdf

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/Tờ trình Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH cổ tức năm 2021.pdf

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/Tờ trình Về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và KH chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.pdf

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/Tờ trình Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.pdf

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/Tờ trình Về việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.pdf

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/Tờ trình Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Hưng Yên.pdf

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Môi trường và CTĐT Hưng Yên.pdf

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.pdf

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/NghiQuyetDaiHoiDongCoDongThuongNien2021.pdf

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.pdf

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/Tờ trình về việc thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.pdf

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.pdf

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.pdf