Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 1
Lượt truy cập: 283766

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 25/4/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tham dự Đại hội có các đ/c trong HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và đại diện các cổ đông Công ty. Tổng số cổ đông xác nhận tham dự 56 cổ đông.Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung: Chương trình làm việc; Quy chế làm việc; Báo cáo của HĐQT về quản trị và hoạt động năm 2022 - kế hoạch, định hướng phát triển năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao trong việc thực thi các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Năm 2022 là năm đối mặt với nhiều khó khăn do các doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất trở lại sau đại dịch. Để đạt được mục tiêu Đại hội đề ra, HĐQT và Ban giám đốc đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội để phát triển công ty, do vậy kết quả kinh doanh năm 2022 tăng gần 11,85% so với năm 2021 và đạt 104,2% so với kế hoạch giao.
Năm 2023 được nhận định sẽ có nhiều khó khăn hơn đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lãnh đạo và quyết tâm cao, HĐQT sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò quản trị trong năm 2023, tiếp tục nỗ lực để hoàn thành trọng trách mà các cổ đông đã tín nhiệm giao cho, đó là đảm bảo cho đơn vị luôn phát triển về quy mô và bền vững về tài chính. HĐQT sẽ tiếp tục đưa ra các mục tiêu, chiến lược mới, có những chiến thuật phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.